Open Source

Użyte licencje

Kody błędów

0.00.0.0.007, 0.00.0.0.008

Niepewny pomiar temperatury.

Zbyt duża różnica między czujnikiem głównym i zabezpieczenia.

Błąd jest generowany jeśli różnica między czujnikami jest:

 • większa niż 5st. przy zamkniętych drzwiach,
 • większa niż 20st przy otwartych drzwiach (różnica 20st jest jeszcze dopuszczalna przez 60 sekund po zamknięciu drzwi).

Od wersji MRW x.xxx i wyższej zmienione warunki.

Błąd jest generowany jeśli program jest włączony i różnica między czujnikami jest:

 • większa niż 10st. przy zamkniętych drzwiach,
 • większa niż 20st przy otwartych drzwiach (różnica 20st jest jeszcze dopuszczalna przez 20 minut po zamknięciu drzwi).
Przyczyna Rozwiązanie
Jeden z czujników styka się z wkładem w urządzeniu – powoduje to zafałszowanie odczytu przez czujnik Zwiększyć odległość wkładu od czujników
Rozmieszczenie wkładu w komorze powoduje ograniczony przepływ powietrza. Jeden z czujników jest przysłonięty przez wkład Zmienić rozmieszczenie wkładu w komorze. Zwracając szczególną uwagę na swobodny przepływ powietrza w okolicach czujników temperatury

Zapoznać się z instrukcją rozdział „Uwagi dotyczące rozmieszczenia wkładu”

Niestabilne warunki otoczenia np. przeciągi. Zapewnić stabilne warunki otoczenia
Miejsce instalacji urządzenia jest niezgodne z instrukcją Zapoznać się z zawartymi w instrukcji wymaganiami dotyczącymi „Miejsca instalacji urządzenia”
Uszkodzony jest jeden z torów pomiarowych Kontakt z serwisem

2.00.0.1.020

Awaryjne zatrzymanie programu.

Program nie mógł być kontynuowany.

Przyczyna Rozwiązanie
Jeśli sytuacja wystąpiła podczas zmiany segmentów to mogło dojść do chwilowego zakłócenia wewnętrzne komunikacji w urządzeniu. Jeśli sytuacja wystąpiła jednorazowo, można ją zignorować.

Jeśli się powtarza to należy skontaktować się z serwisem.

Dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w odszranianie.
Po zakończeniu odszraniania do urządzenia został włożony wkład o wysokiej temperaturze lub duża ilość nowego nieschłodzonego wkładu.

Po zakończeniu odszraniania urządzenie nie było w stanie obniżyć temperatury.

Nie umieszczać wkładu o wysokiej temperaturze lub w dużej ilości bezpośrednio po zakończeniu odszraniania (przez około 5min).
Mimo wykonania odszraniania na parowniku urządzenia nadal znajduje się szron/lód. Po zakończeniu odszraniania urządzenie nie było w stanie obniżyć temperatury.

Powodem mogą być warunki środowiskowe, rodzaj wkładu lub sposób jego przechowywania. Niewłaściwie dobrany okres i czas odszraniania.

Wydłużyć czas odszraniania i/lub skrócić czas pomiędzy odszranianiami.

Jeśli to możliwe:

nie przechowywać wilgotnego wkładu,

ograniczyć emisję wilgoci w komorze (np. przez zamknięcie pojemników).

Czujnik temperatury w komorze styka się z wkładem – powoduje to zafałszowanie odczytu przez czujnik Zwiększyć odległość wkładu od czujników
Rozmieszczenie wkładu w komorze powoduje ograniczony przepływ powietrza. Jeden z czujników jest przysłonięty przez wkład Zmienić rozmieszczenie wkładu w komorze. Zwracając szczególną uwagę na swobodny przepływ powietrza w okolicach czujników temperatury

Zapoznać się z instrukcją rozdział „Uwagi dotyczące rozmieszczenia wkładu

Jeśli powyższe przyczyny zostały wykluczone i po zakończeniu odszraniania występował ciągły wzrost temperatury przyczyną może być awaria układu chłodzenia. Skontaktować się z serwisem.

0.00.0.0.013

Zakłócenie częstotliwości w sieci zasilania.

Przyczyna Rozwiązanie
W sieci elektrycznej do której podłączono urządzenie występują zakłócenia – częstotliwość napięcia jest niezgodna z oczekiwaną 50/60Hz. Mogą być spowodowane np. podłączonymi falownikami, generatorami Podłączyć urządzenie do innego obwodu elektrycznego.

Zakłócenia mogą powodować w urządzeniu:

 • błędne wskazania temperatury,
 • niepoprawną pracę wentylatora komory (jeśli ustawiono obroty < 100%)

0.04.0.0.002

Dotyczy tylko urządzeń KKS.

Brak wody w zbiorniku buforowym. Na najniżej położonym pływaku niema wody.

Przyczyna Rozwiązanie
 • Pierwsze uruchomienie urządzenia
 • Dłuższa przerwa w użytkowaniu gdy układ osmozy został opróżniony z wody
 • Przeprowadzone prace serwisowe w układzie osmozy
Jest to dopuszczalne, układ osmozy musi się napełnić wodą.

Przy całkowicie pustym układzie osmozy może to potrwać około 3 godzin.

Szczegóły w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Problem z instalacją doprowadzającą wodę do urządzenia Sprawdzić instalacje doprowadzającą wodę do urządzenia:

 • czy węże nie są przełamane
 • czy zawór jest w pełni odkręcony
 • czy ciśnienie wody jest prawidłowe

Szczegóły podłączenia instalacji są w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

0.04.0.0.003

Dotyczy tylko urządzeń KKS.

Zbiornik na wodę zdemineralizowaną w urządzeniu nie napełnił się. Woda jest na poziomie środkowego pływaka, ale nie pojawiła się na wysokim pływaku.

Algorytm działa następująco:

Urządzenie dąży do napełnienia zbiornika na wodę zdemineralizowaną do poziomu górnego pływaka. Po wykryciu wody na środkowym pływaku, urządzenie oczekuje 5 minut na pojawienie się wody na wysokim pływaku. Jeśli się nie pojawi, urządzenie sygnalizuje błąd.

 

Przyczyna Rozwiązanie
 • Pierwsze uruchomienie urządzenia (brak wody w wytwornicy pary)
 • Dłuższa przerwa w użytkowaniu gdy układ osmozy został opróżniony z wody
 • Przeprowadzone prace serwisowe w układzie osmozy

 

Jest to dopuszczalne – układ osmozy musi się napełnić wodą.

Przy całkowicie pustym układzie osmozy może to potrwać około 3 godzin.

Szczegóły w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Problem z instalacją doprowadzającą wodę do urządzenia Sprawdzić instalacje doprowadzającą wodę do urządzenia:

 • czy węże nie są przełamane
 • czy zawór jest w pełni odkręcony
 • czy ciśnienie wody jest prawidłowe
 • czy nie ma wycieku

Szczegóły podłączenia instalacji są w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Zawieszony górny pływak w dolnej pozycji, pomimo osiągnięcia

poziomu – wtedy pojawienie się wody w maksymalnym położeniu nie będzie sygnalizowane.

 

0.04.0.0.004

Dotyczy tylko urządzeń KKS.

Minimalny poziom wody w zbiorniku buforowym.

Woda jest na najniżej położonym pływaku, ale nie pojawiła się na środkowym pływaku.

Przyczyna Rozwiązanie
 • Pierwsze uruchomienie urządzenia
 • Dłuższa przerwa w użytkowaniu gdy układ osmozy został opróżniony z wody
 • Przeprowadzone prace serwisowe w układzie osmozy
Jest to dopuszczalne, układ osmozy musi się napełnić wodą.

Przy całkowicie pustym układzie osmozy może to potrwać około 3 godzin.

Szczegóły w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

Problem z instalacją doprowadzającą wodę do urządzenia Sprawdzić instalacje doprowadzającą wodę do urządzenia:

 • czy węże nie są przełamane
 • czy zawór jest w pełni odkręcony
 • czy ciśnienie wody jest prawidłowe

Szczegóły podłączenia instalacji są w instrukcji w rozdziale „System odwróconej osmozy”

0.03.0.0.003

Dotyczy tylko urządzeń FIT wyposażonych w świetlówki.

Przyczyna Rozwiązanie
Co najmniej jedna z świetlówek uległa uszkodzeniu.
 1. Uruchomić program z włączonymi wszystkimi punktami świetlnymi.
 2. Znaleźć świetlówki które nie świecą.
 3. Zatrzymać program.
 4. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
 5. Wymienić świetlówkę.

0.00.0.1.017

MRW Communication Error, błąd komunikacji z MRW
Błąd wymaga analizy serwisu. Pobierz i prześlij paczkę diagnostyczna na adres serwis@pol-eko.com.pl

Użyte licencje Open Source

W naszych sterownikach urządzeń SMART / SMART PRO wykorzystane zostały następujące komponenty:

Komponent Licencja

jfoenix 9.0.10 MIT
io.dataFx dataFx 8.0.7 BSD 3-Clause
io.dataFx flow 8.0.1 BSD 3-Clause
fontawesomefx 8.2 Apache 2.0
joda-time 2.10.10 Apache 2.0
org.jfree jfreechart 1.5.0 GNU LGPL
org.jfree jfreechart-fx 1.0.1 GNU LGPL
com.github.kenglxn.qrgen javase 2.6.0 Apache 2.0
org.apache.maven.plugins 2.5.2 Apache 2.0
org.springframework 2.3.10.RELEASE Apache 2.0
com.fasterxml.jackson 2.12.3 Apache 2.0
com.google.guava guava 22.0 Apache 2.0
org.mockito mockito-core 3.9.0 MIT
joda-time joda-time 2.10.10 Apache 2.0
org.scream3r jssc 2.8.0 GNU LGPL 3
com.intelligt.modbus jlibmodbus 1.2.9.1 Apache 2.0
commons-io 2.8.0 Apache 2.0
org.slf4j slf4j-ext 1.7.25 MIT
org.powermock Apache 2.0
com.sun.mail javax.mail 1.6.1 CDDL/GPLv2+CE
net.samuelcampos usbdrivedetector 2.0.4 Apache 2.0
net.lingala.zip4j zip4j 1.3.2 Apache 2.0
de.undercouch bson4jackson 2.7.0 Apache 2.0
org.postgresql postgresql 42.2.20 BSD-2-Clause
flask 1.2.2 BSD License (BSD-3-Clause)
pyserial 3.5 BSD License
gunicorn 20.1.0 MIT License (MIT)
itsdangerous 2.0.1 BSD License (BSD-3-Clause)
ntplib 0.4.0 MIT License (MIT)
requests 2.26.0 Apache Software License (Apache 2.0)
librouteros 3.2.0 GNU General Public License v2 (GPLv2) (GNU GPLv2)
jinja2 3.0.3 BSD License (BSD-3-Clause)
warkzeug 2.0.3 BSD License (BSD-3-Clause)
markupsafe 2.1.1 BSD License (BSD-3-Clause)
certify Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0) (MPL-2.0)
charset-normalizer 2.0.12 MIT License (MIT)
click 8.1.3 BSD License (BSD-3-Clause)
colorama 0.4.5 BSD License (BSD)
idna 3.3 BSD License (BSD-3-Clause)
setuptools 65.3.0 MIT License
urllib3 1.26.12 MIT License (MIT)
psycopg2 GNU Library or Lesser General Public License (LGPL) (LGPL with exceptions)
Bellsoft Liberica JDK8 GPL2 + https://bell-sw.com/assets/files/LibericaJDK-8-9-10-licenses.pdf
Bellsoft Liberica JDK15 GPL2 + https://bell-sw.com/assets/files/LibericaJDK-11-0-11-3-d-party%20licenses.pdf
PostgreSQL PostgreSQL License, a liberal Open Source license, similar to the BSD or MIT licenses

Licences URL:

Komponent Licencja

Apache 2.0 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
BSD-2-Clause https://jdbc.postgresql.org/about/license.html
BSD 3-Clause https://opensource.org/licenses/bsd-license.php
MIT https://github.com/mockito/mockito/blob/release/3.x/LICENSE
GNU LGPL http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt
GNU LGPL 3 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.txt
CDDL/GPLv2+CE https://javaee.github.io/javamail/LICENSE
Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0) (MPL-2.0) https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
OSI Approved (Eclipse Public License v2.0 / Eclipse Distribution License v1.0) https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/
GPL2 https://openjdk.org/legal/gplv2+ce.html
PostgreSQL License https://opensource.org/licenses/postgresql